Właścicielem sklepu internetowego jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marek Opałka
Adres prowadzenia działalności: Maćki 7; 11-600 Węgorzewo
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8451093692 REGON 510895982.

Adres poczty elektronicznej: opalka@opalkadlafirm.pl
Numer telefonu: (+48) 604 953 987
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

§1 DEFINICJE


1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego posprzatajdom.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu posprzatajdom.pl, i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


2. Klient / Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 

4. Umowa sprzedaży na odległość przez internet – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem posprzatajdom.pl .

 

5. Produkty / Towary – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, pojęcie to obejmuje również akcesoria i komponenty.

 

6. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronach internetowych posprzatajdom.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 

7.Sprzedawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marek Opałka (adres prowadzenia działalności:  Maćki 7; 11-600 Węgorzewo) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8451093692 REGON 510895982, adres poczty elektronicznej: opalka@opalkadlafirm.pl, numer telefonu: (+48) 604 953 987 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia. Komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

 

9.Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez posprzatajdom.pl.

 

10. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

 

§2 DOKUMENTY SPRZEDAŻY

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym posprzatajdom.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru)

§3 KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dostęp do konta Klient uzyskuje tylko po rejestracji i akceptacji regulaminu.

2. W czasie rejestracji klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dokładny adres zamieszkania na który ma zostać wysłany towar lub usługa. Jednocześnie klient oświadcza że podane dane w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Rejestracja wymaga zapoznania się z regulaminem i akceptacji tegoż regulaminu i jego postanowienia.

4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieokreślony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić, wystarczy na adres email opalka@oapladlafirm.pl wysłać informację o usunięciu konta z bazy danych. Informacja ta musi zostać wysłana z konta które widnieje w naszej bazie, oraz Klient nie może zalegać z płatnościami za towar lub usługę nabytą za pośrednictwem tego konta.

5. Zamieszczone w ramach posprzatajdom.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach internetowych posprzatajdom.pl i kliknięcie przycisku oznaczonego: POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

7. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta, rejestracja i akceptacja regulaminu.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA TOWARU LUB USŁUGI

1. Klient składa zamówienie poprzez formularz dostępny w posprzatajdom.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia, nie jest to potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat za pośrednictwem poczty email.

4. Po prawidłowej weryfikacji zamówienia i przyjęciu go do realizacji, Sprzedający wysyła odpowiedni komunikat o przyjęciu zamówienia do realizacji Klientowi.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru / usługi.

§5 CENNIK TOWARÓW ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w posprzatajdom.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp..

3. W trakcie składania zamówienia przez Klienta, Sprzedawca informuje go o dostępnych sposobach płatności.

4. Sklep oferuje dwa sposoby płatności:

a) przelew na konto bankowe, jest to płatność wykonywana przed wysłaniem towaru.

b) płatność za pobraniem, jest to płatność wykonywana w trakcie odbioru towaru lub usługi od kuriera,

§6 PARAGONY I FVAT

1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Klient podczas zakupu ma możliwość wyboru dokumentu za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Klien ma także możliwość otrzymania faktury vat na osobę fizyczną lub faktury vat na firmę. Wymogiem otrzymania faktury vat dla firmy, jest podanie dokładnych danych oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP podczas rejestracji.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podpis Klienta jako nabywcy towaru/usługi nie jest obowiązkowym elementem faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

4. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru)

§7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

§8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem posprzatajdom.pl, ma prawo w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 7 poniżej.

3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru lub wykonanej usługi. Chyba że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, zgodnie z punktem 7 i wymienionymi tam sytuacjom.

5. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie – posprzatajdom.pl udostępnia formularz zwrotów na stronie. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu do Regulaminu, e-mailem lub pocztą:

Formularz dla MS Office oraz Adobe Acrobat PDF 
 

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego posprzatajdom.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:


– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadku odstąpienia od umowy to Klient ponosi koszty dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy. Klient jest także odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe dostarczenie towaru Sprzedawcy, a także za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9 PROCEDURY REKLAMACYJNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Towary oferowane w sklepie internetowym posprzatajdom.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu posprzatajdom.pl.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

§10 REKLAMACJE I OPIS PROCEDURY

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem opalka@opalkadlafirm.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (w tym celu Sprzedający udostępnia formularz reklamacyjny). Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

§11 DANE OSOBOWE

1.Rejestrując się na stronie internetowej www.posprzatajdom.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych posprzatajdom.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

2.Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep internetowy.

3.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1 luty 2018 roku

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w posprzatajdom.pl zostanie usunięte.

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

§13 ZDJĘCIA I OPISY TOWARÓW I USŁUG

1. Opisy i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.